fbpx

Πρόγραμμα «Βελτίωση & Τροποποίηση της Προσβασιμότητας»

Προσβάσιμες παραλίες με 100% επιδότηση.

Αξιοποιήστε για το Πρόγραμμα «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες» που χρηματοδοτεί έως €70.000 Επιχειρήσεις και Δήμους για την ανάπτυξη παρεμβάσεων λυόμενων εξοπλισμών σε παραλίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προσβασιμότητας

Σκοπός

Σκοπός της Δράσης είναι να γίνουν προσβάσιμες οι ελληνικές παραλίες και να αποκτήσουν εγκαταστάσεις αναψυχής που θα επιτρέπουν την απόλαυση της παραλίας και της θάλασσας σε όλους.

Χρηματοδοτούνται  μηχανισμοί πρόσβασης στη θάλασσα SeaAccess®, λυόμενες  κατασκευές παραλίας για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία, εφαρμογές  τηλεμετρίας που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των συνθηκών της παραλίας κ.ά.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις εξαιρουμένων των ατομικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Χρηματοδότηση: έως 70.000 ευρώ ανα παραλία

Ποσοστό Επιδότησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες

 • SeaAccess®- μηχανισμός πρόσβασης στην παραλία για άτομα με κινητικά προβλήματα
 • Διάδρομοι πρόσβασης στην παραλία
 • Αποδυτήρια με σύστημα τηλεμετρίας και συναγερμού
 • Κιόσκια σκίασης
 • Ξαπλώστρες για ΑμεΑ
 • Φορητούς χώρους Υγιεινής

Τι σας προσφέρουμε για το
Πρόγραμμα Προσβασιμότητας

Η εταιρία AkriMan, με τη μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της και ως κατασκευάστρια εταιρία του μηχανισμού προσβασιμότητας SeaAccess® είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για την ενημέρωση και την επίτευξη του έργου προσβασιμότητας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

 • Ισχύει ο κανονισμός De Minimis για τις επιχειρήσεις (έως 200.000 ευρώ ενίσχυση την τρέχουσα τριετία)
 • Δεν ενισχύονται ατομικές επιχειρήσεις
 • Υπάρχει δυνατότητα τμηματικής λήψης της επιδότησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
 • Υποβολή επενδυτικών έργων: από 25 Οκτωβρίου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024
 • Η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας
 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες από την έγκριση.

Τι προσφέρουμε στις επιχειρήσεις

Η ΑkriMan, ως κατασκευαστής του SeaAccess® στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Λειτουργικός σχεδιασμός της προσβάσιμης παραλίας σύμφωνα με τις αρχές του «Σχεδιάζοντας για Όλους» και  ενσωμάτωση στις εγκαταστάσεις της παραλίας της επιχείρησης σύμφωνα με την παραχώρηση αιγιαλού από την ΚΕΔ
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των ειδών του εξοπλισμού της προσβάσιμης παραλίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο μέχρι του ποσού των  €70.000 . Το ποσό ενίσχυσης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις.

Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας διαχείρισης της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή είτε ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018 είτε προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε./Ε.Ε) είτε ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε) τουΝ.4072/2012, είτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) τουΝ.3190/1955.

Όχι, οι ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι προς στιγμήν επιλέξιμες.

Όχι, σύμφωνα με  διευκρίνιση η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις.

Όχι, η εταιρία πρέπει να έχει 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, που δεν είναι ατομική επιχείρηση.

Πρέπει να υπάρχει παραχώρηση  του αιγιαλού έως το 2025.

Όχι, αυτός ο περιορισμός αφαιρέθηκε με την τελευταία τροποποίηση του προγράμματος.

Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό επιδότησης, το αίτημα μπορεί να είναι λιγότερο από το ανώτατο ποσό των € 70.000. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει μηχανισμός πρόσβασης στη θάλασσα  SeaAccess®.

Με δεδομένο ότι ο κανονισμός De Minimis από  € 200.000  πρόσφατα μεταβλήθηκε σε € 300.000 ανα επιχείρηση είναι βέβαιο ότι κάθε επιχείρηση εντάσσεται.

Όχι, ωστόσο η AkriMan μπορεί να προσφέρει όλα τα είδη προς δική σας διευκόλυνση.

Στην πλατφόρμα του υπουργείου :
https://tourism.development.mintour.gov.gr/company-login

Η διαδικασία έχει   3 στάδια:

 1. Υποβάλλεται Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από τον Δικαιούχο προς το Υπουργείο Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά και παραδοτέα σε έντυπη μορφή απαιτείται να αποσταλούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος.
 2. Τα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι τρία (3) το πολύ και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τηρώντας υποχρεωτικά τον περιορισμό της υλοποίησης του 30% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης στη διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα της Απόφασης Ένταξης του Επενδυτικού Σχεδίου.
 3. Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και το αργότερο, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του και σε κάθε περίπτωση πριν την ημερομηνία λήξης της Δράσης.

Nαι, μπορούν να επιδοτηθούν έως 70.000 ευρώ ανά παραλία και μέχρι 4 παραλίες για κάθε επιχείρηση.

Θα πρέπει να εξοφληθεί ο εξοπλισμός σε μία ή δύο δόσεις, ανάλογα με τα αιτήματα επαλήθευσης.

Η εκταμίευση συνήθως  γίνεται σε περίπου 3 μήνες από την υποβολή των δικαιολογητικών στην διαχειριστική αρχή και τον επιτόπιο έλεγχο.

seaaccess-programma-prosvasimotitas

Ενδιαφέρεστε για το SeaAccess®;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε ό,τι σας ενδιαφέρει.

Compare listings

Compare